Εκτύπωση

  

Σύμφωνα με το νόμο 4547 του 2018, άρθρα 7-11 και την ΥΑ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018, η διαδικασία παραπομπής των μαθητών στο ΚΕΣΥ, έχει ως εξής:
Άρ.3 παρ. 5 Εδάφιο 1: «…Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/ της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.: α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Εδάφιο 2: Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται
ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών.»

Η αξιολόγηση μαθητών/τριών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν Ε.Δ.Ε.Α.Υ., γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του, στο εδάφιο 1, του άρθρου 3 παράγραφος 5 της ΥΑ 211076/ΓΔ4/06-12-2018.

Νεώτερη διευκρινιστική εγκύκλιος αναφέρει ότι η έναρξη λειτουργίας των ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, θα γίνει μετά από ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τα ΚΕΣΥ, κατόπιν αποστολής σχετικών οδηγιών από το ΥΠΠΕΘ.
Μέχρι τότε στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ, δε θα ζητείται βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, παρά μόνο ό,τι αναφέρει το εδάφιο 2, του άρθρου 3 παράγραφος 5 της ΥΑ 211076/ΓΔ4/06-12-2018.
Σας ενημερώνουνε, πως σύμφωνα με τους Νόμους 2817/2000 και 3699/2008,
άρθρα 1 και 3 αντίστοιχα οι μαθητές και μαθήτριες που παρουσιάζουν σοβαρά μαθησιακά ελλείμματα λόγω δίγλωσσου περιβάλλοντος κι ελλιπούς σχολικής μελέτης στο σπίτι, δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι παραπάνω κατηγορίες πρέπει να στηρίζονται από Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτική διδασκαλία αντίστοιχα. Παρακαλείται η
Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών, να μη παραπέμπει μαθητές και μαθήτριες των παραπάνω κατηγοριών, εκτός από τις κατηγορίες που προβλέπονται από το Νόμο 3699/2008, άρθρο 3, παράγραφος 1 δηλ.
□ Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα
□ Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλός, αμβλύωπες με χαμηλή όραση)
□ Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφός, βαρήκοος)
□ Κινητικές αναπηρίες
□ Χρόνια μη ιάσιμα προβλήματα
□ Διαταραχές λόγου και ομιλίας
□ Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
□ Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
□ Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
□ Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ( φάσμα αυτισμού)
□ Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες