ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1)Συνεργασία με το κοινό

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 του Πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:

  • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

2) Λειτουργία EDUPASS

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π. οικ./66036/21-10-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4960), «τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους, τα οποία θα συμμετάσχουν καθ` οιονδήποτε τρόπο με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε δημόσια εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β΄ 4558)».

 

Περισσότερες πληροφορίες στην υπ’ αριθ. Γ.Π.οικ.66036/21-10-2021 ΚΥΑ (B’ 4960)

Ποιες είναι οι περιοχές ευθύνης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.​ Άρτας;

Στην ευθύνη μας υπάγονται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων δημόσιας, ιδιωτικής και ειδικής αγωγής του νομού Άρτας.

Ποιάς ηλικίας μαθητές παραπέμπονται/αξιολογούνται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.​ Άρτας;

Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που φοιτούν μέχρι και την Γ’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Ποιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.​ Άρτας;

Η δυνατότητα παρέχεται στον έναν ή και στους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της  μαθητή/μαθήτριας που φοιτά σε σχολείο περιοχής ευθύνης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας. Επίσης, οι εκπρόσωποι μαθητών, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς ή και οι ίδιοι οι φορείς κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής ή Απόφασης Δικαστηρίου, με την οποία τους έχει δοθεί η επιμέλεια και κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα, που θα καταθέσουν στην υπηρεσία μας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.​ Άρτας;

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως στο χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας καθημερινά από 8:00 έως 14:00, είτε ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και στέλνοντας υπογεγραμμένη την Αίτηση εκπ/κής αξιολόγησης στο mail της υπηρεσίας μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)  λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

Για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την απόφαση Φ.37.1/7792/01-10-2021 της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου. λειτουργούν τα εξής Σ.Δ.Ε.Υ.

 

1ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 1ο  ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

3

 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

4

 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

5

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

2ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

3

 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

4

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ

5

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

3ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ..Ε.Υ.)

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ

3

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

4

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

5

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

 

Ο γονέας/κηδεμόνας, σε περίπτωση που εντοπίσει δυσκολίες στην εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική ένταξη του μαθητή, θα πρέπει να απευθυνθεί στη διεύθυνση του σχολείου και:

Κατόπιν, συμπληρώνεται η Αίτηση εκπ/κής αξιολόγησης από το γονέα/κηδεμόνα και το Σχέδιο άτυπης εκπ/κής αξιολόγησης (Α/βάθμια ή Β/βάθμια) από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.