Εκτύπωση

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)  λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

Για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την απόφαση Φ.37.1/7792/01-10-2021 της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου. λειτουργούν τα εξής Σ.Δ.Ε.Υ.

 

1ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 1ο  ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

3

 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

4

 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

5

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

2ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

3

 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

4

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ

5

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

3ο  ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ..Ε.Υ.)

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΡΤΑΣ (Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.)

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

1

 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

2

 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ

3

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

4

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

5

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ