Σύμφωνα με το Νόμο 4823/3-8-2021 σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Ορισμένες από τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είναι οι εξής:

  • διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
  • υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.
  • ενημέρωση και επιμόρφωση
  • ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς , στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.